Tungkol sa Amin

[in English] [in French]

"Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Hesukristo Dahil sa laki ng habag sa atin ng Diyos, isinilang tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, at sa isang pamanang inilaan niya roon sa langit para sa inyo. Ito'y hindi mawawala, masisira o kukupas. Sa pamamagitan ng pananampalataya, kayo'y iingatan ng Kapangyarihan ng Dios hanggang dumating ang kaligtasang mahahayag sa huling panahon.
- 1 Pedro 1:3-5

Ang Pangalan namin ay Living Hope International Ministries. Bilang mga kristiyano tayo ay nararapat na magkaroon ng buhay na pag-asa upang tayo ay makapanatili at udyukan tayo sa pagsunod hanggang sa pagdating ng Kaharian.

Ang aming layunin ay luwalhatiin ang Diyos. Ang sangkatauhan ay nilikha upang luwalhatiin ang Diyos. Kung kaya't , lahat ng ginawa sa pamamagitan ng paglilingkod na ito ay nakatugma sa tiyak na hangaring magbigay luwalhati sa ating Lumikha. Sinasamba namin ang Ama, Yahweh, bilang nag-iisang tunay na Diyos at ninanais na mapabilis ang pangkalahatan at pansariling pagsamba sa pamamagitan ng aming paglilingkod.

Ang aming tungkulin ay magturo ng ebanghelyo at pasunurin ang mga may nais. Sa kadahilanang naniniwala kami na ang ebanghelyo ay kailangan para sa kaligtasan, kami ay nakalaan sa pagtuturo ng nakapagliligtas-buhay na Ebanghelyo ng Kaharian at ng Krus. Bilang karagdagan, kami ay nakahandang magpatatag ng mga kristiyano sa pamamamagitan ng paraan ng pagdidisiplina sa pagsisikap na makatulong sa mga tao upang makapamuhay ng banal. (Sundin ang mga ipinag uutos ni Cristo.) 

Ang nag-uudyok sa amin ay ang pagmamahal ng Diyos. Ang pinakamahalagang bagay ay mahalin ang Diyos sa pamamagitan ng lahat at pagkatapos ay mahalin ang iba gaya ng pagmamahal na ibinigay ni Cristo. Itong nangingibabaw na banal na pagmamahal ay ipinakita ng isugo ng Diyos ang Kanyang anak upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Ang pagmamahal sa atin ng ating Ama ay nakatutunaw puso kung kaya nais nating ibahagi ang pagmamahal na ito sa iba. Minahal niya tayo upang mahalin natin ang iba. 

Ang aming hangarin ay tulungan hangga't maari ang maraming tao na makapasok sa Kaharian ng Diyos. Ayon sa isa sa mga Awit na nakatala sa aklat ng Pahayag, ang Kaharian ay magiging lugar sa mundo na puno ng tao mula sa bawat lipi, wika, at bansa. Nais naming hangga't maari ay abutin ang mas maraming tao at tuluyan silang makapasok sa maluwalhating kaharian sa pamamagitan ng aming paglilingkod. 

Nanunungkulan kami bilang pamilya ng Diyos. Bawat kasapi sa pamilya ng Diyos ay mahalaga. Ang Diyos ang ating Ama at tayong lahat ay mga kapatid ng kanyang anak na Hesukristo . Bawat isa ay walang katulad na pinagkalooban ng Diyos upang gumanap sa isang tungkulin sa pamilya. Tayo ay sama-samang narito, at kinakailangang patuloy na magkasama sa mga pagsamba at pakikinig ng Salita ng Diyos, kung nais nating manatiling tapat hangang sa huli.

Ang Living Hope International ay naglalaan ng maraming pagsisilbi sa mga mananampalataya kasama ang Pagtuturo, Pagpapayo, at Pagtitipon-tipon.

Ang Pahayag ng Aming Mga Paniniwala

Ang dalawang ulit sa isang buwang Lathalaing Glad Tidings - wala pong bayad

Ang dalawang ulit sa isang linggong suskrisyon ng CD/Tape na The Word Speaks

Living Hope International Ministries (or LHIM)
458 Old Niskayuna Rd
Latham, NY 12110
Travel Directions

Ang aming telepono: (518) 785-8888
Ang aming Fax: (518) 785-1990
Ang aming email address: info@lhim.org