Ang Kaharian ng Diyos

[en français] [en español] [Italiano] [in English] [Urdu]

Bago dumating ang Kaharian, isang kakila-kilabot na panahon ng kadiliman, karahasan at pagdurusa ang magaganap. Sa pagkakataong tila ang lahat ng pag-asa ay naglaho na, si Hesus ay darating sa himpapawid, bubuhayin ang kanyang mga tagasunod at itatatag ang kanyang pamamahala sa lupa. Sa unang isang libong taon, si Hesus ay mamumuno sa mundo mula sa Herusalem. Sa panahong ito, marami ring karaniwang tao ang mamumuhay kung kayat, magiging katungkulan ng mga tagasunod ni Kristo na manungkulan bilang saserdote (pari) sa mga taong ito at pangasiwaan ang pamahalaan. Habang ang kalakarang ito ay nagaganap, ito mismong mundong ito ay manunumbalik tulad ng isang antigong sasakyan, tungo sa dating kalagayan nito na walang kapintasan, (Ang Hardin ng Eden). Matapos ang isang libong taon, bawat isa na hindi bahagi ng unang pagkabuhay ay hahatulan. Si Satanas ay wawasakin, at pagkatapos ang Diyos mismo ay palagi ng narito upang manahan sa lupa kasama ang Kanyang mga anak.

Upang bigyan kayo ng kaalaman ukol sa Kaharian, kami ay namili ng sampung katangian upang ipaliwanag.

  1. Ang mga tapat ng lahat ng panahon ay magmamana ng lupain na sa simula ay ipinangako kay Abraham. Ang planetang mundo ay lubusang manunumbalik sa Paraiso. Wala nang tag-gutom, wala nang polusyon, wala nang sama ng panahon, wala nang mga kalamidad, at wala nang mga disyerto. Ang buong sangnilikha ay babaguhin upang maisakatuparan ang pagsamba sa Diyos. Sa totoo lang, isang lungsod na puno ng mga mamahaling bato na sadyang ginawa ng Diyos, ang bagong Herusalem, ay bababa mula sa langit at itatayo upang palitan ang lumang Herusalem. Itong bagong lungsod na ito ay magiging yari mula sa lahat ng uri ng mamahaling bato at ginto. Maaring narinig na ninyo ang "pinto ng langit", ang mga ito ay itinampok nitong napakalaki at magandang bagong Herusalem.
  2. Ang mga banal ay tatamasahin ang mga katawang mabubuhay na muli magpasawalang-hanggan. Ibig sabihin nito, hindi na kailanman sila daranas ng pagkabali ng buto, kahinaan, malabong paningin, pasa`, kagipitan, kapansanan, atbp. Yaong mga pilay ngayon ay tatalon ng gaya ng mga usa sa araw na iyon, at yaong mga bulag ngayon ay makakikita ng lubos na liwanag sa Kaharian. Ang mga katawan ay wala ng kamatayan; kung kaya't ano man ang mangyari, ang kamatayan ay hindi na alalahanin.
  3. Gantimpala ang ipagkakaloob sa mga banal para sa mga isinagawa nila sa buhay na ito. Yaong mga tiniis ang pagmamalupit o pagpapakasakit ay pagkakalooban ng gantimpala para sa kanilang mga tapat na paglilingkod sa Tagapamahala ng langit at lupa.
  4. Magkakaroon ng Kapayapaan - wala ng digmaan, karahasan, galit, pananakot o pag-aalala. Sa totoo lang, kahit na ang mga hayop ay magkakaroon ng kapayapaan sa bawat-isa pati na rin sa sangkatauhan. Ibig sabihin noon, maari na kayong mag-alaga ng mga leyon. Ang mga hayop na kumakain ng karne ay babaguhin upang mga pagkaing halaman na ang kanin at hindi na matatakot sa tao.
  5. Ang Katarungan ay mamamayani sa Kaharian. Ang mga naghihirap, mga ulila, mga inaapi, at mga hindi pinagpala ay kakamtin ang kabayarang katarungan. Ang mga hambog, masasama at mapanlaban ay wawasakin nang sa gayon ay hindi na kailanman magkaroon ng sinomang aabuso o mananakit sa mga mamamayan ng Diyos.
  6. Lahat ng tao sa huling Kaharian ay magiging banal. Hindi na sila kailanman matutuksong gumawa ng kasalanan. Ang pagsisikap ay napagtagumapayan na, at sila ay bibigyan ng kapangyarihang mamuhay ng tuwid sa bawat sandali ng bawat araw magpakailanman. Hindi na kailanman kailangan pang magtika o magsisi ng mga banal, makunsyensiya, o makaranas ng pagkahiya sa Diyos dahil sa mga kasalanang nagawa.
  7. Ang mga mamayan ng Paraiso ng Diyos ay mapupuno ng hindi maisalarawang kagalakan. kantahan, sayawan, at pagdiriwang ang mangingibabaw. Wala nang iiral upang maglaho ang kagalakan - wala nang sakit, paghihirap, o pag luha. Ang tangging luha na dadaloy ay luha na dulot ng kaligayahan.
  8. Magkakaroon din kayo ng pagkakataong makitungo sa mga banal. Gaya nila Abraham, Isaac, Jacob, David, Isaias, Jeremias, Ezekiel, Daniel, Pedro, Pablo at si Juan ang maghahanda ng inyong salu-salo kasama ang sinomang nakapasok sa Kaharian. Ang mga mahal sa buhay ay magsasama-samang muli at maglalaan ng sapat na panahon hanggang nais nila. Ano pa, Si Hesus siyempre ay naroon din at nakalaan para sa pakikipag-usap at pakikisama . Sa kadahilanang walang katapusan ang inyong oras, maari ninyong gamitin ayon sa gusto ninyo ang mga oras o panahon ninyo sa bawat taong namumuhay sa Kaharian ng Diyos.
  9. Kukunin natin ang ating kaalaman ukol sa Diyos - ng tuluyan mula sa pinanggalingan. Mawawala na ang mga maling palagay ukol sa Kanyang kalikasan , balak at layunin. Ang Diyos mismo, Yahweh, ang Ama ng lahat, ang magtuturo ng lahat na kailangang malaman. Makikilala natin Siya gaya ng pagkakakilala Niya sa atin ngayon.
  10. Ang Ama ay mananahan sa lupa, tayo ay mananahan sa Kanya magpakailanman. Itinuturo ng Bibliya na Kanyang bibigyan liwanag ang Bagong Herusalem na kung ihahambing sa araw, ay magdidilim subalit hindi ang Kanyang kaluwalhatian. Maari tayong makipag-usap sa Kanya ng harapan at tamasahin ang Kanyang pagmamahal ng tuluyan . Makikita natin ang banal na Diyos at makikilala Siya ng harapan.

Itong Kaharian, Itong Paraiso , Itong minimithing lugar, ay nalalapit na. Ang pagdating nito ay hindi mapipigilan. Ipinangako ito ng Diyos at isasakatuparan ito ayon sa Kanyang panahon. Bakit hindi pa bumabalik si Hesus? Bakit ang tagal naman? Itinuturo ng Bibliya na ang Diyos ay tunay na matiyaga sa kadahilanang nais niyang bawat- isa (kasama ka) ay magkaroon ng pagkakataong tanggapin ang mensahe bago pa mahuli ang lahat.

Handa ka ba? Kung hindi, may mga ilang hinihinging pagkilos na kinakailangan mong gawin. Gaya ng kapag ikaw ay patungo sa isang mahabang paglalakbay, may mga paghahandang kailangang gawin. Ayon kay Hesus, kinakailangan mong makinig, unawain , tanggapin at panghawakan ang Ebanghelyo ng Kaharian, at pagkatapos kinakailangan mong mamunga - mamuhay ng ayon sa kanyang ipinag-uutos.

Makinig: Lahat ay nagsisimula dito. Kapag hindi mo narinig ang mensahe ng kaligtasan, patay ka. Ang pakikinig ay hindi sapat…

Unawain: Walang mabilis na paraan sa kristiyanismo. Ang pagbigkas ng panalangin ng mga makasalanan ay hindi sapat. Kinakailangang maunawaan mo ng lubos na ang Kaharian ay parating at si Hesus ay namatay para sa iyong mga kasalanan upang ikaw ay makapasok dito. Kinakailangan mo ding maunawaan ang dalawang salita - ang nagsisilbing susi: (1) Kristo at (2) Panginoon. Ang katawagang Kristo ay nangangahulugang "pinili", subalit pinili para sa anong dahilan? Si Hesus na Kristo ay pinili upang maging Hari ng Kaharian. Kung gayon, sa bawat pagkakataong mababasa ninyo ang Kristo, ay maari ninyong palitan sa inyong isipan na : Hari ng Kaharian. Pangalawa, ang "Panginoon" ay nangangahulugang amo o pinuno. Kapag Si Hesus ang inyong Panginoon, gagawin ninyo ang mga sinabi niya. Ang pagkakaroon ng kaunawaan ay hindi sapat…

Tanggapin: Kinakailangan mong tanggapin ang Ebanghelyo bilang katotohanan. Ang Pananampalataya ang batayan ng lahat. Bilang karagdagan, kinakailangang may pag-sisi - tunay na taos-pusong kalungkutan at kagustuhang baguhin ang anoman at lahat para sa kanya na namatay para sa iyong mga kasalanan. Ipahayag na si Hesus ang iyong Panginoon at mag pabautismo sa kanyang pangalan. Mangako kang sundin ang mga sinabi niya habang ikaw ay nabubuhay. Subalit, kahit na pagtanggap at paniniwala ay hindi sapat…

Panghawakan : Iginagalang ng Diyos ang iyong karapatang pumili. Kung nagbago ang iyong isip at nagpasyang hindi mo na nais na makarating sa Kaharian, hindi ka Niya pipilitin. Kung tunay na nais mong makasama Siya sa Paraiso magpakailanman, wala namang bagay na hindi Siya gagawin para sa iyo upang tulungan kang makarating doon. Gaya ng mga mananakbo sa marathon, ang simula ng ating pananampalataya ay hindi kasing halaga ng katapusan nito. Kinakailangang panghawakan ninyo ang inyong pananampalataya hanggang sa huli. Hindi nais ng Diyos ang isang bahagi lamang ng inyong buhay, nais Niya ay buong bahagi nito. Muli, ang panghawakan ang inyong pananampalataya hanggang sa huli ay hindi sapat…

Mamunga: Ang inyong buhay bilang kristiyano ay tulad ng punongkahoy na namumunga. Kapag natanggap ninyo ang binhi ng Ebanghelyo at ito'y nag-ugat sa pananampalataya, kayo ay magkakaroon ng bunga - pagkilos. Kaysa sa mamuhay ng ayon sa nakaraan, ayon sa inyong mga pansariling kagustuhan, kinakailangan mong mamuhay ayon sa kung ano ang nais ng Diyos para sa iyo. Yaong mga nagpapapakita ng bunga ng imoralidad, kahalayan, pakikipagtalik ng mga hindi kasal, panibugho , silakbo ng galit, at pagkalasing ay hindi mamanahin ang Kaharian ng Diyos. Subalit, ang bunga ng espiritu ay pagmamahal, kapayapaan, pagtitiyaga, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan at pagpipigil.

Lahat ng mga sangkap na ito ay mahalaga. Kinakailangang narinig mo ang mensahe ng kaligtasan ( Ang Kaharian at ang Krus). Kinakailangang tanggapin mo ito (paniwalaan ito, magsisi, ipahayag at magpabautismo). Kinakailangang panghawakan mo ito habang buhay. Kinakailangan mong mamunga - kumilos ayon sa paraang nais ng Diyos. Ang buhay kristiyano ay hindi madali, subalit ang maluwalhating kinabukasan ng Kaharian, at pakikitungo sa Diyos ngayon, ay gagawin nitong kapaki-pakinabang.

Nais mo bang magpatuloy sa pagbabasa?