[en espa˝ol] [en franšais] [in English]

Kung kayo ay interesado na pakasaliksikin pa ng mas may lalim itong mga katotohanang biblikal, iniaalok namin sa inyo ang pag-aaral ng " His Story at mga aklat para sa pag-aaral ng Kaharian na tinatawag na Kingdom Studies Books. Ang klase ay naka CD o mp3 at paminsan-minsan ay tinuturo ng live o kung saan ang mga taga- pagturo ay naroon at harapang ginagawa ang pagtuturo o pagpapaliwanag.

Paki tingnan nyo po ang aming online na bookstoree kapag bibili ng mga ito at ng iba pang mga mapagkukunan.

His Story - God's Purpose For the Ages

Sa pag-aaral na ito ay ipinagbibigay alam ang salaysay ng Diyos at ang Kanyang mga layunin na nakasulat sa Bibliya. Ang simple at madaling maunawaang mga pagtuturo ay tutulong sa mga mag-aaral na maintindihan ang saklaw ng Bibliya at upang magamit sa pang araw-araw na buhay. Ihahayag ng pag-aaral ang paksang nagbubuklod, na siya ring laganap sa kabuuan ng Kasulatan. Ang paksa ay nagsisilbing tagapagsama-sama ng magkakaibang bahagi sa isang lubos na kabuuan. Matututunan ng mga mag-aaral kung papaano basahin ang Bibliya ng may kaunawaan at magkakaroon ng pag-unlad ang isang makahulugang kaugnayan sa Diyos at sa isang banal at makabuluhang buhay.


Mga Pag-aaral ukol sa Kaharian

Ang Lumang Tipan ay inulit ng daan-daang beses sa Bagong Tipan. Ang mga ginamit na salita, ang mga ideyang inihatid, at ang mga pangyayaring itinala sa Bagong Tipan ay nag-ugat o nagmula sa mga Hebreong Kasulatan. Sa katunayan ang tiyak na pagpapaliwanag at pang-unawa ng Bago ay imposible nang walang malinaw na pang-unawa ng Luma.

Marami sa ating karaniwang tinatawag na paniniwala ay binalangkas ng walang tamang batayan. Kung kaya, ang ating pananampalataya at kaugalian ay kulang at malimit hindi tama.

The Foundation - [read this online in English]
Itong pagsasama-sama ng mga biblikal na pag-aaral ay mula sa mga aklat ng Genesis at Exodo. Ang mga piniling talakayin ay kailangan upang maintindihan ang mga mahalagang paksa na malayang ginamit sa kabuuan ng Kasulatan.

Ang aklat na ito ay hindi para sa mga tapat sa kaugalian o tradisyon at sa mga hindi rin nais na pag-isipan o pag-aralan ang ibang biblikal na pananaw . Subalit ito ay para doon sa mga nahuhumaling sa Kasulatan, may disiplina sa pag-aaral, at may tapang sa pagbabago. Ang aklat na The Foundation ay isang gabay na makatutulong.

Tunay ngang imposibleng magkaroon ng wastong pang-unawa ukol kay Hesukristo ng hindi muna kinikilala ang Lumang Tipan (Kasulatang Hebreo). Subalit, dahil si Kristo ay tinatanggap na sentro ng kristiyanismo, ang nakahiligan ay ipagwalang bahala ang mga Hebreong kasulatan at ituon ang lahat sa Ebanghelyo. Itong nakasanayang ito ay nagdulot ng matinding kamalian sa pagpapaliwanag at samakatuwid ay kulang at kalimitang mali ang pang-unawang tinanggap ukol sa Panginoon at Tagapagligtas.

Jesus the Christ - [read this online in English]

Itong aklat na ito ay nakatuon sa ilang maraming bagay na sinabi at ginawa ni Hesus, at nagpatunay na siya ( Si Hesus ng Nazareno) Ang Kristo. Ang apat na Ebanghelyo ay naghayag ng lahat na gusto ng Diyos na malaman natin ukol sa paglilingkod ng ating Panginoon mula sa kanyang tala-angkanan hanggang sa kanyang pagpapakita matapos siyang mabuhay na muli. Si Moises at ang lahat ng mga propeta ay madalas mag salita ukol sa Mesias. Ipinaalam nila ang maraming bahagi ukol sa kung ano ang kanyang gagawin at sasabihin. Bago isinilang si Hesus, ang mga kasulatang ito ay naglaan ng masalimuot na plano upang magkaroon ng batayan sa paghahambing at matukoy ang katotohanan ng Cristo.

Ang layunin ng aklat na ito ay balik-aralan ang mga may kinalaman sa itinala sa mga Ebanghelyo at kilalanin ang mga katibayang Hebreo. Ang paraang ito na batay sa kasulatan ay nagpapakita ng banal na katotohanan na sumisira sa tanikala ng mga nakaugalian na at kalimitang pinag-aalinlanganan ang mga doktrinang pang relihiyon.

Living Sacrifice - [read this online in English]
Nais ng Diyos na mamuhay tayo ng taos puso para sa kanya. Kailangang mawala o mamataya na ang mga dahilang para sa ating sarili at mabuhay tayo para sa Diyos. Para sa mga Israelita, ang pamalit na pag-aalay ng mga hayop ay mahalaga. Ngayon, ang paghahandog o pag-aalay ng mga hayop ay nararapat palitan ng buhay na pag-aalay, na ang ibig sabihin ay palagi tayong nabubuhay para sa Diyos.

Mga kaalamang biblikal kung papaano ihahandog ang ating sarili sa Diyos bilang buhay na alay ay inilaan sa basahing ito, Mga pangunahing bahagi ng kasulatan at maraming mahahalagang paksa ang sinuri at ipinagbigay alam sa isang madaling paraan upang ipakita kung papaano mamuhay ng banal.

Para doon sa mga naghahanap ng higit pang kaunawaan kung papaano mamuhay para sa Diyos, ang Living Sacrifice ay makabuluhang gabay sa pag-aaral.

Nais nyo bang sumama sa pag aaral na ito?

Kung nais ninyong malaman kung ang pag pag-aaral ng His Story ay nakalaan sa inyong lugar, paki sulatan po ang form at babalikan po namin kayo.